ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละของปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีที่ต่างจากค่าปกติ (SOE65)